BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project: StaBib

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor meer ARCHI~formulieren ook van andere bouwprojecten- gesorteerd op onderwerp)

 

 

BOUWFYSICA; OVERIG

 

 

PROGRAMMA VAN EISEN

In overleg met de gebruikers is bij aanvang van het project een bouwfysisch Programma van Eisen (PvE) opgesteld welke tijdens het ontwerpproces als leidraad is gehanteerd. Het PvE is tevens vertaald naar een ruimteboek waarin door de gebruiker per ruimte de eisen worden ingevuld.

Windhinder

Rondom het gebouwencomplex dient voor voetgangers en fietsers het gevaar-criterium (een uurgemiddelde windsnelheid van 15 m/s gedurende meer dan een halve dag per (gemiddeld) jaar) niet overschreden worden. Voor (zeer) hinderlijke windsituaties, zoals deze aan de west- en oostzijde op de hoeken van het complex voorkomen dient middels nader onderzoek naar verbeteringen gezocht te worden.

 

De buitenzonwering dient qua windvastheid naar behoren te kunnen functioneren tot tenminste windkracht 6 (6 Beaufort).

Daglichttoetreding

Op 1 1,5 m uit de buiten- en atriumgevel, dient in de kantoren op de werkplek tenminste een daglichtfactor van 3% gerealiseerd te worden. Tevens dient in het midden van de desbetreffende vertrekken de daglichtfactor 0,9% te bedragen.

 

Luchtdichtheid, gebouwomhulling

Bij de norm volgens de NEN 3661 is hier van toepassing de klasse B100.

 

Geluidsisolatie wanden

Geluidsisolatie in Rw volgens ISO 717

 

- kantoor-kantoor 38 dB

- kantoor-gang, hal, etc. 30 dB

- techniek-gang 35 dB

- techniek-kantoor 50 dB

- vaste, gesloten wanden rond vergaderzalen,

trouwenzalen, medische ruimten en studieruimten 45 dB

- idem met deuren 38 dB

- idem bij gesloten panelenwanden 43 dB

- panelenwanden met deuren 33 dB

- gesloten wanden rond kindercrche en sportzaal 50 dB

- vloeren techniek ruimte 55 dB

- overige vloerconstructies 50 dB

 

Nagalmtijden

Nagalmtijden in seconden over het frequentiegebied van 250 tot 2000 Hz

 

- kantoorruimte 0,5 0,7

- verkeersruimten 1,0 1,2

- bijzondere ruimten zoals trouwzalen, vergaderzalen,

restaurant, etc. afhankelijk van afmetingen nader

door adviseur te bepalen (circa 1,0)

- sportzaal 1,0 1,8

- werkplaatsen 0,5 0,8

- atrium circa 4,5

 

Geluid naar omgeving

Voldaan dient te worden aan de gebruikelijke normen voor de hinderwet, zoals in overleg met de gemeentelijke instanties vast te stellen.

 

Verkeerslawaai

De binnen optredende geluidsniveaus dienen voor kantoren maximaal 40 dB(A) en voor vergaderzalen en studieruimten maximaal 35 dB(A) te bedragen. De geluidbelasting aan de Grote Marktstraat bedraagt 70 dB(A).

 

Buitengevels

 

-          Netto glasoppervlak, gemeten over het buitengevelvlak 35 40% en voor atria-binnengevels zoveel als nodig is, met name te baseren op de eerder genoemde na te streven daglichtfactoren.

-          De beglazing in het atriumdak en de atriumgevels als dubbel glas uit te voeren. Het type glas met betrekking tot U-waarden, ZTA- en LTZ-waarden dient afgestemd te worden op de na te streven goede behaaglijkheid voor werk- en verblijfszones in het atrium en de daaraan grenzende kantoren, alsmede op de hiervoor genoemde daglichtfactoren in de kantoren grenzend aan het atrium. De te openen delen in het atriumdak en gevels dienen getoetst te worden aan brandweereisen, alsmede beschouwd te worden met betrekking tot de mogelijk te introduceren aanvullende natuurlijke ventilatie. Daarbij dient een optimum in investering en exploitatie nagestreefd te worden, waarbij tocht, koudeval en geluidhinder voorkomen dient te worden.

 

Maximaal toelaatbare effectieve U-waarden

- visueel dichte delen 0,5 W/mK

- glas in gevels en daken 3,2 W/mK

- glas in gevels zonder radiatoren o.d. voor borstwering 1,8 W/mK

- kozijnprofielen 3,5 W/mK

- daken 0,5 W/mK

- vloeren boven buitenlucht (algemeen) 0,5 W/mK

- idem ter plaatse van verblijfsruimte en niet verwarmde

parkeerruimten e.d. 0,4 W/mK

- vloeren boven kruipruimten, niet verwarmde kelders e.d. 0,65 W/mK

 

Koudebruggen dienen vermeden of zonodig geneutraliseerd te worden. Onvermijdbare minder goed gesoleerde constructieonderdelen dienen op hinderlijke oppervlakte of inwendige condensatie, schimmelvorming o.d., alsmede op aspecten van koudeval of koudestraling getoetst te worden.

Kozijnprofielen in buitengevels of het atriumdak, hierbij dienen geen hinderlijke en/of zichtbare oppervlakte- of inwendige condensatie op te treden bij -10C buiten met een windsnelheid van 8 m/s en een binnenconditie van 22C en 40% r.v. Vloeren boven buitenruimten dienen in kantoortijd (vanaf 11.00 uur op maandagmorgen) een oppervlaktetemperatuur van tenminste 17C te bezitten.

 

Ruimtetemperatuur

Onderlinge verschillen in temperaturen in kantoren maximaal 3,0 K.

 

Geluidsniveaus

De geluidsniveaus ten gevolge van technische installaties (ventilatie, verwarming, koeling, liften, etc.) dienen de hierna genoemde waarden niet te overschrijden (niveaus in dB(A)).

 

 

 

- kamerkantoren en directieruimten 35

- grotere kantoren 40

- vergaderruimten, studieruimten, leeszalen 35

- hallen, gangen en verkeersruimten 45

- atrium 40

- toiletten 45

- evenementenruimte 35

- computerruimten 55

- restaurants 40

- trouwzalen 35

- crche 40

- sportzaal 45

- technische ruimten < 80

 

Ten aanzien van de technische ruimten dient tevens gelet te worden op omliggende ruimten en de daarin gestelde eisen. Daarop dienen dan de bouwkundige constructies van vloeren, schachtwanden e.d. afgestemd te worden.

Het maximale geluidsniveau ten gevolge van sanitaire appendages en/of afvoeren mag ten hoogste 30 dB(A) bedragen in verblijfsruimten.

 

Algemeen: contactgeluidisolatie

Wat betreft de contactgeluidisolatie dienen de vloeren aan de norm I > 0 Db te voldoen. Voor bijzondere ruimten, zoals de techniekruimten de sportzaal, de drukkerij en de werkplaatsen zullen daarbij extra voorzieningen nodig zijn in de vorm van trillingvrije opstellingen of zwevende vloeren, een en ander afhankelijk van de omliggende ruimten.

 

Geluid roltrappen

De geluidsniveaus afkomstig van de roltrappen dienen, gemeten op 1 m afstand van de contour van deze roltrappen niet meer dan 55 dB(A) te bedragen.

 

Geluid van regen en hagel

Geluid van regen en hagel op gevel- respectievelijk dakdelen dient in kantoor- en andere werk- respectievelijk verblijfsruimten de 45 dB(A) niet te overschrijden.

 

Bijzondere ruimten

Bijzondere ruimten, zoals raadzaal, trouwzalen, leeszalen, evenementruimten, grote vergaderzalen, restaurant en atrium vragen met name ruimteakoestisch specifieke aandacht.

Nadere gebruikerseisen, ten aanzien van de bespreekbaarheid, muziekgebruik o.d. zullen wat betreft de vorm en materiaalkeuze tot aan de afbouw steeds aparte aandacht vragen.