BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project:   StaBib

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor meer ARCHI~formulieren –ook van andere bouwprojecten- gesorteerd op onderwerp)          

 

 

DRAAGCONSTRUCTIE; SYSTEEM 

 

 

 

De draagconstructie wordt onderscheiden in hoogbouw en laagbouw.

 

Onderbouw

 

De onderbouw is uitgevoerd als een monoliete in het werk gestorte betonnen doosconstructie (figuur 6), bestaande uit begane grondvloer, de vloer van de eerste kelderlaag, de vloer van de parkeergarage op het funderingsniveau en de kelderwanden.

De verschillende constructies zijn berekend op zettingsverschillen zoals deze kunnen optreden ter plaatse van de overgangen tussen het wel en niet aanwezig zijn van hoogbouw boven de kelderbak.

Ter beperking van krimpspanningen in de ongedilateerde vloeren, zijn tussen de stijve kernconstructies krimpstroken in de vloer- en wandconstructies met een breedte van 1,00 m gedurende twee maanden opengehouden.

In het ontwerpstadium is onderzocht of een besparing mogelijk was door de kelder volgens het zogenaamde “polderprincipe” uit te voeren (figuur 6), hierbij wordt de kelderwand als een permanente stalen damwand uitgevoerd en kan de funderingsvloer in plaats van in beton uitgevoerd, eenvoudig bestraat worden tussen de poeren.

Tevens zijn er geen trekpalen nodig.

Wel moet bij deze oplossing gedurende de gehele levensduur van het gebouw een bemalings- en drainagesysteem in stand worden gehouden. Door het plaatselijk ontbreken van de semi-permeabele laag was het te verwachten waterbezwaar onaanvaardbaar hoog, zodat van deze constructie is afgezien.

 

In de onderbouw zijn de kolommen onder de hoogbouw vierkant uitgevoerd met zijden van 600 mm. De overige kolommen zijn rechthoekig met afmetingen van 300 x 600 mm om optimaler te kunnen parkeren in het stramien van 7,20 m.

Vanwege de hoge belastingen op de begane grondvloer en de eerste keldervloer zijn deze vloeren 300 mm dik met kolomplaten van 100 mm en tradioneel gewapend. De funderingsvloer is 500 mm dik en wordt belast door een opwaartse waterdruk van

70 k/Nm2.

De trekpalen onder deze vloer staan in een stramien van 3,60 m.

Onder de hoogbouw kolommen is de maximale belasting 9000 kN en zijn 1,40 m hoge poeren toegepast.

Onder de kernen is een grote funderingsplaat met een dikte van 1,20 m toegepast en een oppervlak van 10 x 16 m.

 

Hoogbouw

 

De draagconstructie bestaat uit een betonskelet van kolommen en in het werk gestorte vloeren. De keuze van de stamienmaten voor de draagstructuur wordt ondermeer bepaald door de aanwezigheid van de parkeergarage onder het gebouw. In lengterichting is de stramienmaat 7,20 m, hetgeen resulteert in drie parkeerplaatsen tussen de kolommen.

In dwarsligging van het gebouw zijn op de kantoorverdiepingen de kamers aan de atriumzijde 5,40 m diep, waarna een 1,80 m brede gangzone volgt en 7,20 m diepe kamers aan de buitenzijde (zie figuur 1)

 

 

Figuur 1

 

 

Functioneel vormen de kolommen in dwarsligging op een stramien van 7,20 m geen bezwaar voor zowel de kantoorverdiepingen als de indeelbaarheid van de parkeergarage.

Daar de aanwezigheid van midden kolommen constructief voordelig is, is het stramien van de kolommen in dwarsrichting eveneens vastgesteld op 7,20 m. Er zijn ronde kolommen toegepast met een diameter van 600 mm.

 

In principe worden de kolommen in het werk gestort. De vrijstaande kolommen, die buiten de gevel staan en waaraan consoles aanwezig zijn ten behoeve van de oplegging van de naar binnen gelegen vloeren, zijn geprefabriceerd uitgevoerd. Dit geldt ook voor de zich in de buitenlucht bevindende kolommen en balken (de zogenaamde flying beams) ter plaatse van de kernen. In figuur 2 is een overzicht gegeven van de geprefabriceerde balken en kolommen in een gevelgedeelde. Vanwege de hoge esthetische eisen ten aanzien van de aansluitingen zijn de beëindigingen van de elementen uitgevoerd met verdekte opleggingen (zie ook figuur 2).

 

 

 

Figuur 2

 

 

 In figuur 3 is de oplegging van de naar binnen gelegen gevel/vloer op de prefab kolom weergegeven. De vloer is door 2 doken met de console verbonden. Ter voorkoming van een koude brug is een oplegvilt aangebracht tussen vloer en console.

 

 

 

Figuur 3

 

In figuur 4 is de wapening aangegeven in een prefab kolom met console. De kolomwapening is bepaald door het moment ten gevolge van de excentriciteit van de vloeroplegging.

 

 

                           

Figuur 4

 

In figuur 5 is een flying beam met wapening weergeven. Om het eigen gewicht te reduceren tijdens de uitvoering in de kraan zijn polystyreen vullingen toegepast.

 

 

 

Figuur 5

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

              Betonbalken en kolommen met                     Prefab kolom met console

              constructiescherm bij bibliotheek

 

 

                 Figuur 6