BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project:   StaBib

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor meer ARCHI~formulieren –ook van andere bouwprojecten- gesorteerd op onderwerp)          

 

 

UITVOERING; VEILIGHEID en ARBeidsOmstandigheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBO-PROJECTPLAN

                              

In het kader van de Wet ARBeids-Omstandigheden (ARBO) zijn bedrijven verplicht een ondernemingsbeleid te voeren dat mede is gericht op een zo groot mogelijk veiligheid, een zo goed mogelijk bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van haar werknemers. De werkgever dient in dat kader een ARBO-projectplan op te stellen waarin wordt aangegeven op welke wijze de werkgever aan die verplichting zal voldoen. Onder meer wordt daarin vastgelegd welke de taken en bevoegdheden zijn van de bij de werkgever werkzame personen.

 

Onderstaand wordt in hoofdlijnen de structuur van het ARBO-projectplan aangegeven, met name ten aanzien van de verantwoordelijkheden van de bouwkundig aannemer.

 

Projectbeschrijving

Bouwproject Stadhuiscomplex, geleden aan de Turfmarkt/Spui/Kalvermarkt te Den Haag.

Het bouwwerk bestaat uit twee ondergrondse bouwlagen waarop verschillende kantoorgebouwen gesitueerd zijn.

Deze bouwdelen (A t/m H) variëren in hoogte van 10 tot 13 verdiepingen.

Door middel van een glaskap welke dragend op de bouwdelen C/D – E/F geconstrueerd is ontstaat er vanaf vloer begane grond een atrium, welke aan de kopgevels middels staalconstructie en glasgevels afgesloten zal worden.

 

Samenwerking door werkgevers

Het Arbo projectplan omvat het geheel van de verantwoordelijkheden, maatregelen en procedures teneinde de arbeidsomstandigheden van de op het project werkzame personen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Omdat er bij de realisatie van het project verschillende werkgevers zijn betrokken is het noodzakelijk dat zij op het gebied van arbeidsomstandigheden onderling doelmatig samenwerken. De werkgevers die hierin een rol te vervullen hebben zijn:

 

- Opdrachtgever                                  : Algemeen Burgerlijk

                                                           Pensioenfonds

- Directievoerder                                 : Grabowsky & Poort

                                                           Management

- Bouwkundig aannemer                    : Wilma Bouw BV

- Werktuigbouwkundig aannemer   : ULC BV

- Electrotechnisch aannemer             : Croon Electrotechniek BV

- Gevelconstructies                            : Gartner

- Gevelonderhoudsinstallaties          : Mannesmann Nederland BV

 

De door de diverse aannemers in te schakelen onderaannemers.

 

Coördinatie

De opdrachtgever ABP heeft aan Wilma de Arbo coördinatie opgedragen. De Arbo coördinator zal die overlegstructuren initiëren die noodzakelijk zijn om doelmatige samenwerking te waarborgen.

 

Arbo Projectplan

In dit Arbo projectplan staat omschreven hoe één en ander dient te verlopen.

Het plan zal, indien nodig, worden aangepast en/of aangevuld. Hetgeen in dit plan staat omschreven dient door elk van de partijen te worden nageleefd.

De in dit plan genoemde eerst verantwoordelijke van iedere werkgever is verantwoordelijk voor naleving van dit plan.

Genoemde functionaris is ook verantwoordelijk voor doelmatig samenwerken van de door of namens zijn werkgever ingeschakelde onderaannemers.

 

Overzicht betrokken partijen

- Opdrachtgever                                  : Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

- Bouwdirectie                                     : Grabowsky & Poort Management

- Architect                                            : Richard Meier & Partners

- Adviseur constructies                     : Grabowsky & Poort

- Adviseur installaties                        : Bureau Valstar Simonis BV

- Adviseur bouwfysica                      : Adviesbureau Peutz & Ass.

- Aannemer bouwkundige werken  : Wilma Bouw BV

- Aannemer electrotechn. werken    : Croon Electrotechniek

- Aannemer werktuigb.k. werken      : ULC BV

- Aannemer transportinstallaties      : Schindler Liften BV

- Aannemer gevelonderhoudsinst   : Mannesmann Nederland BV

- Aannemer gevelconstructies         : Josef Gartner & Co. Nederland

 

Overlegstructuren

 

Bouwvergadering

Hoewel Arbo weliswaar een vast agendapunt vormt, wordt volstaan met een korte toelichting door de bouwkundige aannemer omtrent de meest relevante Arbo-gegevens. Dit komt in de verslaggeving tot uiting.

 

Arbo besprekingen

In deze maandelijkse bespreking van uitsluitend Arbo zaken worden ook de rapportages van Aboma en BGD geëvalueerd en worden bindende afspraken gemaakt welke middels verslaggeving in de organisatie kenbaar gemaakt worden.

 

Werkbesprekingen

In de door de diverse aannemers, op eigen initiatief en verantwoording, te houden werkbesprekingen zal Arbo een vast agendapunt dienen te zijn.

Zoals hiervoor al is aangegeven vindt bespreking van de Arbozaken plaats in de normale overlegstructuren. Daarnaast is op dit project de Arbo verantwoordelijk en implementatie een nadrukkelijk onderdeel van de verantwoordelijkheden van het management.

Door de gezamenlijke aannemers is een externe veiligheidsadviseur (Aboma) ingeschakeld.

Deze veiligheidsdeskundige zal het werk beoordelen op Arbo technische zaken. Van zijn bevindingen wordt door hem een adviesrapport opgemaakt. Dit rapport wordt in de werkbesprekingen aan de orde gesteld. Met deze veiligheidsdeskundige zal bij de start van een nieuwe bouwfase preventief overleg plaatsvinden.

 

Veiligheidsplan

 

Bouwmethode

De kelderwanden worden in twee bekistingstromen met elk 2 sets stalen wandkisten opgetrokken.

Voor de hoofdkernen worden 3 sets stalen wandkisten met een hoogte van 3,45 m1 en 4,35 m1 en een set houten wandbekisting voor de afwijkend verdiepingshoogte van 5,10 m1 toegepast.

 

Plaatselijk moet met de stalen wandbekisting 2x in de hoogte gestort worden om de gewenste verdiepingshoogte te halen. Voor de stabiliteitswanden en losstaande schachten worden stalen wandkisten ingezet.

De kern B (Bibliotheek), liftschacht kern C (Blok C) en de atriumkernen worden voorgetrokken met stalen klimbekisting.

De keldervloer –1 (30 cm dik) wordt bekist met Topecpaneelbekisting. De begane grondvloer (50 cm dik) wordt bekist met systeem SAFE, stempels met aluminium dragers met daarop baddings op de hoge kant of plat, afhankelijk van de hoogtesprongen in en de diktematen van de vloer.

De verdiepingsvloeren worden bekist, ofwel met tafelbekisting, ofwel met randtafels, met daartussen Topec paneelbekisting of Titan HV vloerbekisting. Daar waar geen randtafels te plaatsen zijn, worden steeksteigers of valnetbeveiliging onder de bekisting van de vloerrand aangebracht, ofwel een systeemsteiger voorlangs geplaatst.

Ter plaatse van vide’s en als ondersteuning bij verdiepingsvloeren hoger dan 5,10 m1, wordt een ondersteuningssteiger ingezet met traditionele vloerkist. In dit steiger wordt 2 m1 onder de contactbekisting een werkvloer aangebracht in verband met de benodigde veiligheid. De kolommen worden ňf gemaakt met de stalen kolombekisting, ňf uitgevoerd in prefab-beton.

De geprefabriceerde borstweringen worden na het spannen van deze vloeren gesteld.