BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project:   Singeltoren

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor meer ARCHI~formulieren –ook van andere bouwprojecten- gesorteerd op onderwerp)          

 

 

UITVOERING; VEILIGHEID en ARBeidsOmstandigheden 

 

 

 

 

 

 

Voor de prefab wanden is er een schorenplan gemaakt. Deze is door de aannemer gemaakt. Op de plaats waar de schoren komen zijn DEMU-ankers in de prefab wanden gestort.

Tijdens het storten van de tunnel worden er pvc-pijpjes aan de gevelkant geplaatst. Hier kan de voldende dag de valbeveiliging in geplaatst worden waar dan de steigerplanken weer in geplaatst kunnen worden.

 

De leuning die je aan de kopse kant ziet staan dus in pvc pijpjes die tijdens de stort in het beton gezet zijn.

 

 

De prefab kolommen aan de voorkant van het gebouw worden afeschort naar de kelderwand en naar de poer waarop de kolom ook staat. Aan de extra bevestiging. De aannemer heeft een voorstel voor deze schoren bij de constructeur ingediend die dat heeft goedgekeurd. De schoren mogen weggehaald worden als de 2 lagen hierboven wat ruwbouw betreft af zijn.

 

Ter plaatse van de liftschacht wordt er een vlonder geplaatst om te voorkomen dat hier iemand in kan vallen.

 

Er is voor het project ook een Veiligheids en Gezondheidsplan gemaakt:

 

INHOUD

 

1     Projectgegevens................................................................................................................... 3

1.1   Omschrijving van het werk:      3

1.2   Adres / ligging van het project: 3

1.3   Planning en uitvoeringsgegevens          3

1.4   Namen en adressen van partijen          3

2     coördinatie en samenwerkingsafspraken.......................................................................... 4

2.1   Ontwerpfase   4

2.2   Uitvoeringsfase           4

3     Overleg met arbo/veiligheid/milieu als onderwerp............................................................ 4

4     Voorlichting/instructie en overleg werknemers.................................................................. 5

5     V&G-risico's /maatregelen/voorzieningen.......................................................................... 5

5.1   Ontwerpfase   5

5.2   Uitvoeringsfase           5

6     Bouwplaatsvoorzieningen en -inrichting............................................................................. 6

7     Toezicht en evaluatie............................................................................................................ 7

7.1   Overzicht van: toezicht en evaluatie      7

7.2   Formulieren “Bouwplaatsman van de week”      7

8     Overige................................................................................................................................... 8

8.1   Schaft- kleed- en sanitaire voorzieningen          8

8.2   Persoonlijke beschermingsmiddelen    8

8.3   Procedures afvalopslag en afvoer         8

8.4   Taken en wettelijke verplichtingen partijen m.b.t. dit V&G-plan   9

 


Projectgegevens

Omschrijving van het werk:

Het werk bestaat uit het bouwen van 24 laagbouw woningen (Stadswoningen) en 57 appartementen inclusief parkeergarage(Singeltoren).

 

De Stadswoningen bestaan uit 3 lagen en de drie kopwoningen aan de Beugstraat hebben zowel voor als achter een sprong in de gevel. In alle woningen zit een vide.

 

De Singeltoren heeft een ondergrondse parkeergarage en de toren bestaat uit 14 lagen. Ook de toren heeft diverse sprongen in de gevel waarbij de sprong in de voorgevel t.p.v. de tapse kolommen het meest in het oog springt.

 

Adres / ligging van het project:

De bouwkeet ligt aan de kruising Beugstraat/ Bovensim

Postcode ter hoogte van 3192 GA te Hoogvliet

Telefoonnr. keet:

010-472 39 30

Telefaxnr. keet:

010-416 25 01

 

Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum:

Geplande uitvoeringsperiode:

Maximum aantal werknemers op locatie:

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op locatie:

Het heiwerk start omstreeks week 3 2003

Ca. 18 maanden

100

ca. 25

(Zie ook de planning in uitvoeringskeet)

 

Namen en adressen van partijen

V&G-coördinator ontwerpfase

(firma)Naam:

Stoom architectuur (laagbouw) – Atelier Z (hoogbouw)

Contactpersoon:

M. Kolmas                                 - M. Baake

 

V&G-coördinator uitvoeringsfase (uitvoerder)

(firma)Naam:

Ballast Nedam Bouw

Contactpersoon:

M. Diaz

 

ABOMA (indien ingeschakeld)

Deskundige:

P. Visser

 


Overige:

 

Zie onderaannemerslijst en/of contactpersonenlijst

 

 

 


coördinatie en samenwerkingsafspraken

Ontwerpfase

Zie V&G-plan Ontwerpfase

 

Uitvoeringsfase

Met neven- en onderaannemers zullen vóórdat hun werkzaamheden starten afspraken gemaakt worden t.a.v. V&G-aspecten zoals omschreven in dit plan. De aannemers worden hiertoe middels een schrijven verzocht schriftelijke informatie te verstrekken hoe zij het een en ander geregeld hebben. Deze informatie wordt besproken tijdens het startgesprek op het project met betrokken aannemer. Afspraken dienen vastgelegd te worden in een door de neven-, onderaannemer op te stellen V&G-deelplan of middels het schriftelijk antwoord op bovengenoemd schrijven.

De Arbo-coördinatie tussen de nevenaannemers zal uitgevoerd worden door de coördinator-uitvoeringsfase. Mede aan de hand van de ingeleverde deelplannen of checklisten zullen tijdens de (onderaannemers)vergadering samenwerkingsafspraken gemaakt worden t.a.v. de werkzaamheden voor de komende periode. Deze afspraken zullen genotuleerd worden. Elke nevenaannemer (ook Ballast Nedam Bouw) is zelf verantwoordelijk voor de coördinatie van zijn onderaannemers.

 

 

Overleg met arbo/veiligheid/milieu als onderwerp

Dit betreft de volgende interne vergaderingen:

-          Projectteamvergadering uitvoering

-          Werkoverleg CAO (incl. toolboxmeetingen)

-          Onderaannemersvergadering (coördinatievergadering)

 

Vaste agendapunten hiervan zijn:

-          V&G-coördinatie komende periode / bouwplaatsman van de week

-          Naleving V&G-plan en deel V&G-plannen

-          Rapportage V&G-coördinator Uitvoeringsfase en diverse rapporten (Aboma, Arb.Inspectie).

-          Eventuele ongevallen en bijna-ongevallen.

-          Specifieke V&G punten uit andere vergaderingen.

 

Wat betreft de bouwvergaderingen dient de projectleider tijdens de eerste bouwvergadering aan de opdrachtgever aan te geven dat de bovenstaande vaste punten standaard in de agenda dienen te worden opgenomen.

 

 

 


Voorlichting/instructie en overleg werknemers

De aannemers dienen ervoor te zorgen dat alle onder hen verantwoordelijke werknemers (eigen mensen en onderaannemers) voorgelicht en geïnstrueerd zijn over de gemaakte Arbo-afspraken, werkmethoden, materieel/materialen en de geldende voorschriften.

 

Deze voorlichting/instructie dient gegeven te worden vóór aanvang werk en in geval van:

-          nieuwe of gewijzigde werkmethoden/afspraken

-          een ongeval met in dit verband relevante oorzaak

-          niet opvolgen van eerder gegeven instructies

-          aanwijzingen van Arbeidsinspectie, Aboma of coördinator-uitvoeringsfase

 

De eerste voorlichting/instructie door Ballast Nedam Bouw aan werknemers en aan de 1e verantwoordelijke van haar onderaannemers wordt vastgelegd middels de formulieren "startgesprek medewerker” en “startgesprek onderaannemers”.

Tijdens de beide startgesprekken worden de “Alarmkaart” en de “Procedure bouwplaats bij ongeval” besproken.

De vervolgvoorlichting en instructie wordt eveneens schriftelijk vastgelegd tijdens het werkoverleg CAO / onderaannemersvergaderingen en het projectteamoverleg uitvoering (zie desbetreffende verslagen).

 

 

V&G-risico's /maatregelen/voorzieningen

Ontwerpfase

Zie V&G-plan Ontwerpfase.

 

 

Uitvoeringsfase

(zie bijlagen)

 

De eigen risico-inventarisatie van BNB is vastgelegd op de C-bladen (Risico’s en Maatregelen) die als bijlagen zijn toegevoegd.

 

Elke nevenaannemer dient van zijn werkzaamheden (en van zijn onderaannemers) de risico-inventarisatie en bijbehorende maatregelen op schrift te stellen en voor aanvang van de (deel)werkzaamheden te overleggen met de coördinator-uitvoeringsfase.

 

Het projectteam kan beslissen om geen V&G-deelplan van de onderaannemer te eisen maar samen met de eerst verantwoordelijke van de onderaannemer het betreffende C-blad na te lopen en te laten ondertekenen.

 

De betreffende V&G(deel)plannen maken deel uit van dit V&G-plan Uitvoering en zullen als bijlage hieraan worden toegevoegd.

 


Bouwplaatsvoorzieningen en -inrichting

(aankruisen wat van toepassing is)

 

 Collectieve voorzieningen

 Verzorgd door:

 Gebruiker(s)

O  verkeersvoorzieningen

 

 

O  vluchtwegen

 

 

O  hekken, afzettingen

 

 

O  opslagplaatsen gevaarlijke stoffen

 

 

O  blusmiddelen

 

 

O  bouwwegen

 

 

O  in- en uitritten

 

 

O  parkeerruimte

 

 

O  bouwelektra

 

 

O  verlichting

 

 

O  torenkraan/ kraanbaan

 

 

O  opstelplaats mobiele kranen

 

 

O  opstelplaats afvalcontainers

 

 

O  opstelplaats klein chemisch afval

 

 

O  damwanden

 

 

O  gasvoorzieningen

 

 

O  personengoederenlift

 

 

O  steigers

 

 

O  E.H.B.O.:verbandtrommel A
    (uitvoerderskeet)

Nb. Bij extra middelen aangeven wat en waar!

 

 

O  overige:

 

 

O .........................

 

 

O .........................

 

 

 

 

Bouwplaatsregels

De bouwplaatsregels van Ballast Nedam Bouw worden behandeld tijdens de startgesprekken met de bouwplaatsmedewerker een onderaannemer.

Het formulier ‘bouwplaatsregels’ is opgenomen in het projectinformatieboekje en hangt in de uitvoerders- en schaftkeet

 


Toezicht en evaluatie

Het dagelijks toezicht op veilig en gezond werken en de naleving van dit plan wordt uitgevoerd door de (dagelijkse) leidinggevende van iedere werkgever. Elke werkgever heeft de zorgplicht om zijn eigen werknemers zo veilig en gezond mogelijk te laten werken.

 

Met behulp van interne inspectieformulieren (Bouwplaatsman van de week) wordt toegezien op naleving van de regels en afspraken. Door de volgende personen zullen, door middel van dit formulier, inspecties worden gehouden: de technisch adjunct-directeur, hoofd productie, de projectleider, de uitvoerder en de bouwplaatsmedewerker.

 

Een veiligheidskundige van Aboma zal het werk bezoeken met de afgesproken frequentie. De V&G-coördinator vergezelt hem bij zijn rondgang over het gehele werk, zodat de werkzaamheden van alle aannemers kunnen worden beoordeeld. De op het werk te maken rapportage wordt besproken met en afgegeven aan de V&G-coördinator, die zorgdraagt voor de vervolgacties.

 

Bij geconstateerde tekortkomingen op naleving zal de V&G-coördinator aanwijzingen geven die men verplicht is op te volgen. De noodzakelijke voorlichtings- en werkinstructies (in het bijzonder de veiligheidsaspecten) worden gegeven tijdens het werkoverleg en/of de onderaannemersvergaderingen (zie die verslagen).

 

 

Overzicht van: toezicht en evaluatie

Om te kunnen zien wie er wanneer en wat geïnspecteerd heeft dienen de inspectieformulieren en veiligheidsrapporten in de ISO-VCA-werkmap te worden opgeborgen.

 

Dit betreft de formulieren:

1.      Bouwplaatsman van de week (alle vier de formulieren)

2.      Aboma veiligheidsbezoek-rapporten

3.      Rapporten van de Arbeidsinspectie.

 

 

Formulieren “Bouwplaatsman van de week”

Door middel van verschillende formulieren worden inspectierondes gehouden door de volgende personen:

 

Functie

Frequentie

Inspectieformulier

1. Technisch adjunct-directeur /

    Hoofd productie

2 x per project

Bouwplaatsman van de week (D)

(= t.b.v. de directie)

2. Projectleider

1 x per 13 weken

Bouwplaatsman van de week (P)

(= t.b.v. de projectleider)

3. Uitvoerder

1 x 4 weken

Bouwplaatsman van de week (U)

(= t.b.v. de uitvoerder)

4. Bouw-CAO’er

1 x per week

Bouwplaatsman van de week (C)

(t.b.v. de bouwplaatsman)

 

Uit de werknemers wordt elke week ‘een bouwplaatsman van de week’ aangewezen, die toeziet op veilig en gezond werken. Deze bouwplaatsmedewerker loopt eerst de (actie)punten van de vorige inspectie na. Daarna legt hij zijn bevindingen vast op het formulier vast en bespreekt dit met de uitvoerder. (extra opmerkingen kunnen op de achterzijde van het inspectieformulier of op een bijlage worden vermeld)

 

Om aan te tonen dat het ingevulde formulier besproken is met de Uitvoerder plaatst deze onderaan zijn handtekening. Vervolgens wordt het formulier besproken in de onderaannemersvergadering, het werkoverleg CAO en het projectteamoverleg uitvoering. Eventuele acties vastleggen in desbetreffende notulen.


Overige

Schaft- kleed- en sanitaire voorzieningen

De (onder)aannemers maken gebruik van de door BNB ter beschikking gestelde schaft-, kleed- en sanitaire voorzieningen,ten zij anders overeengekomen.

 

De schaftkeet is voorzien van tafels en stoelen en de kleedruimte van kleerhaken en schoenenplank (of kleerhaken).

De sanitaire voorzieningen zijn uitgerust met toiletten, urinoirs en wasbakken (bij voorkeur warm water).

De voorzieningen zullen met de benodigde regelmaat worden schoongemaakt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Elke werkgever dient zijn werknemers de beschikking te geven over de in verband met het werk noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helm, gehoor-, oog- en adembeschermingsmiddelen, vanggordel en schoeisel. De werknemer is verplicht deze, na instructie, te dragen/gebruiken en ze goed te beheren.

 

Door BNB wordt een standaard set persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld aan de eigen werknemers:

-          Veiligheidshelm;

-          Veiligheidsschoenen en/of veiligheidslaarzen.

 

De resterende persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. gehoorbescherming) worden door de uitvoerder, indien nodig, verstrekt. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen er extra zijn uitgegeven zijn terug te vinden in het formulier ‘startgesprek medewerker’

 

Procedures afvalopslag en afvoer

Milieuprocedures

De projectleider zorgt dat alle milieuvergunningen voor het project in orde zijn. Hij maakt daartoe een overzicht van de milieuvergunningen die zijn aangevraagd en die zijn afgegeven.

 

Afvalbehandeling

In de opdrachten aan de leveranciers en onderaannemers is vastgelegd wie, wat en op welke wijze (ongesorteerd / gesorteerd) zijn afval afvoert.

Voor de afval die in opdracht van BNB afgevoerd wordt is besloten dit te doen in de volgende fracties (aankruisen indien van toepassing, anders doorstrepen):

 

x  hout;

x  puin;

x  ongesorteerd;

O  …………………

 

Voor deze fracties zijn aparte containers op het terrein zijn opgesteld (zie plattegrond bouwplaats) die afgevoerd worden via het gecontracteerde afvalverwerkingsbedrijf.

De registratie van de in opdracht van BNB afgevoerde afvalhoeveelheden gebeurt aan de hand van de vrachtbrieven/ afhaalbonnen. Bij de afsluiting van een project worden de hoeveelheden getotaliseerd en opgenomen bij de evaluatie.

Klein gevaarlijk afval (vaak klein chemisch) dat slechts in zeer beperkte mate voorkomt wordt apart (veelal afgesloten) opgeslagen en afgevoerd via het gecontracteerde afvalverwerkingsbedrijf.

 


Taken en wettelijke verplichtingen partijen m.b.t. dit V&G-plan

 

                1.       Verplichtingen uitvoerende partij:

 

                         -        Aanstellen van V&G-coördinator uitvoeringsfase.

                   -      Regelen faciliteiten/bevoegdheden V&G-coördinator uitvoeringsfase.

                   -      Zorgen dat V&G-coördinator uitvoeringsfase V&Gplan aanvult en actualiseert.

                   -      V&Gdossier idem.

                   -      Zorgen dat samenwerking en overleg tussen werkgevers en werknemers wordt gecoördineerd.

 

            2.    Taken V&G-coördinator uitvoeringsfase

 

                   -      Coördineren en organiseren van door werkgevers te treffen maatregelen.

                   -      Aanvullen/actualiseren van V&Gplan.

                   -      Coördineren van toezicht op naleving afspraken.

                   -      Geven en aanwijzingen als dit onvoldoende gebeurt.

                   -      Coördineren van voorlichting aan werknemers.

                   -      Treffen van maatregelen opdat alleen bevoegde personen bouwplaats kunnen betreden.

                   -      Aanvullen/actualiseren van V&Gdossier.

 

            3.    Verplichtingen neven-/onderaannemers

 

                   -      Naleven van V&Gplan en aanwijzingen van V&G-coördinator uitvoeringsfase opvolgen.

                   -      Algemene werkgeversverplichtingen:

 

                          *      risico-inventarisatie en -evaluatie

                          *      samenwerking met andere werkgevers

                          *      orde en netheid

                          *      persoonlijke beschermingsmiddelen

                          *      veiligheid en gezondheid met betrekking tot:

                          -      werklocaties

                          -      materieel en gereedschappen

                          -      horizontaal en verticaal transport

                          -      opslag gevaarlijke materialen

                          -      afvoer gevaarlijke materialen, afval en puin

                          *      rekening houden met exploitatiewerkzaamheden in nabijheid.

 

            4.    Verplichtingen van derden

 

                   -      Werkgevers van derden moeten zich houden aan afspraken in V&Gplan en aanwijzingen van V&G-coördinator uitvoeringsfase (deze laatste heeft de plicht om informatie te geven)

                          *      ontwerpers

                          *      leveranciers

                          *      adviseurs

                          *      constructeurs

                          *      makelaars

                          *      projectontwikkelaars

                          *      gemeente-ambtenaren

                          *      medewerkers Nutsbedrijven

                          *      vrachtwagenchauffeurs

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

*