BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project:   StaBib

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor meer ARCHI~formulieren –ook van andere bouwprojecten- gesorteerd op onderwerp)          

 

 

ORGANISATIE-VORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het moge duidelijk zijn dat dit een bouwproject is waar niets standaard of volgens ‘traditie’ verloopt.

 

Dat geldt ook voor de organisatievorm van het bouwproces. Op de volgende pagina zijn twee organogrammen weergegeven waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een organisatie tijdens de ruwbouw en een organisatie voor de afbouw van het stadhuis/bibliotheek.

 

Er is voor gekozen om voor het Stadhuis een zgn. ‘projectorganisatie’ te vormen. Een projectorganisatie is een organisatie waarbij alle bij het werk betrokken disciplines op het werk gehuisvest zijn en welke onder leiding staat van een projectdirecteur.

 

Vanwege de grootte van het project en de verwachte complexiteit van het werk, is de projectorganisatie zeer fijnmazig opgezet. De projectdirecteur en de bedrijfsleider (directie/management) vormen, samen met de uitvoering, de ‘lijnfuncties’ binnen de organisatie. De uitvoering wordt geleid door een projectleider die het management van de uitvoering verzorgt en een hoofduitvoerder die de technische en organisatorische leiding ‘buiten’ heeft. Hij geeft leiding aan 6 uitvoerders.

 

De lijnfunctionarissen worden ondersteund door verschillende stafafdelingen, te weten:

 

-          inkoop

-          calculatie

-          coördinatie

-          planvoorbereiding

-          werkvoorbereiding

 

De gehele organisatie wordt ondersteund door de afdelingen administratie en secretariaat.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbouwfase atrium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functiebeschrijving: projectdirecteur

 

Doel van de functie

De Projectdirecteur treedt op als gemachtigde van de aannemer en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken en het resultaat van het project.

 

Hoofdtaken en resultaatgebieden

- Geeft leiding aan de totale organisatie.

- Legt verantwoording af aan de Statutair Directeur

- Stelt, in overleg met de Statutair Directeur, het beleid voor de lange termijn vast en bewaakt tussentijds het resultaat.

- Onderhoudt contact met de bouwdirectie en de opdrachtgever en vertegenwoordigt het bedrijf in bouwvergaderingen.

- Bewaakt de geldstromen, tertt1ijnen en betalingen.

 

Aard, omvang en verantwoordelijkheid van de functie

- De Projectdirecteur geeft leiding aan het gehele team en delegeert daarin verantwoordelijkheden.

- De projectdirecteur legt verantwoordelijkheid af aan de Statutair Directeur van de onderneming.

- De aard van de functie is beslissend en beleidsvoorbereidend.

- Belangrijke relaties in de werk-en rapportagesfeer zijn:

                 - Ondernemingsdirectie

                 - Bedrijfsleider

                 - Derden, betrokken bij de bouw

- De functie heeft invloed op de terreinen budget, kosten en productie.

- De uitdaging die voor de functie geldt, is het uitvoeren van het bouwwerk binnen de vooraf gestelde eisen en budgettering.

- De projectdirecteur is bevoegd voor het nemen van alle beslissingen tot een vooraf vastgestelde zwaarte. Daarboven is goedkeuring van de Ondernemingsdirectie nodig.

 

Functiebeschrijving: Bedrijfsleider

 

Doel van de functie

Leiding geven aan de organisatie door middel van initiëren, delegeren en controleren van de aspecten tijd, geld en kwaliteit.

 

Hoofdtaken en resultaatgebieden

- Verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op het project.

- Geeft leiding aan de voorbereiding en de uitvoering van het project en ziet toe op de naleving van verantwoordelijkheden.

- Is verantwoordelijk voor de bewaking van en de rapportage over tussentijdse resultaten en het geprognosticeerde eindresultaat.

- Houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit van het werk.

- Onderhoudt contacten met de opdrachtgever, architect en (semi-) overheden.

- Bewaakt contracten en laat factureren ter zake van wijzigingen in de bouw (meer- en minderwerk).

- Coördineert de personeelsinzet.

- Motiveert medewerkers.

 

Aard. omvang en verantwoordelijkheid van de functie

- De bedrijfsleider legt verantwoordelijkheid af aan de Projectdirecteur .

- De bedrijfsleider geeft leiding aan:

                   Direct: - coördinator

                                          - hoofduitvoerder

                                          - inkoop

                                          - afdelingshoofden van

                                                            - planvoorbereiding

                                                            - werkvoorbereiding

                   Indirect: - allen, exclusief                - administratie

                                                                       - calculatie

- De aard van de functie is uitvoerend, beslissend en beleidsvoorbereidend.

- Belangrijke relaties in de werk-en rapportagesfeer zijn:

                   - Projectdirecteur

                   - de direct onder hem ressorterende personen

                   - externe, bij het project betrokken, partijen

                   - Aboma

                   - Wilma materieeldienst/T&0

- De functie heeft invloed op de terreinen budget, voorbereiding en productie.

- Omstandigheden die het uitoefenen van de functie beïnvloeden zijn:

                   - kwaliteit van mensen / organisatie

                   - interne beleidsstructuur

                   - beschikbaarheid medewerkers

- De uitdaging van de functie is om op een zo plezierig mogelijke wijze in goede samenwerking, met zoveel mogelijk kansen tot ontplooiing van de medewerkers, de gestelde taken te bereiken.

- De bedrijfsleider heeft binnen de organisatie de lijnverantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 

Functiebeschrijving: Hoofduitvoerder

 

Doel van de afdeling

Het ten uitvoering brengen van het project volgens bestek, budget en werkplan (tijdschema's, Wilma Praktijkrichtlijnen, vooraf bepaalde routing en werkmethoden)

 

Doel van de functie

Leiding geven aan uitvoerders, zodanig dat het doel van de afdeling binnen de gestelde voorwaarden wordt bereikt.

 

Hoofdtaken en resultaatgebieden

- Bepalen van werkmethoden en hiervoor het adviseren van de planvoorbereiding en de werkvoorbereiding.

- Signaleren van problemen in de bouw aan de plan- en werkvoorbereiding.

- Controleren van de tekeningen (in de ruimste betekenis van het woord)

- Overleg met uitvoerders (dagelijks werkoverleg).

- Verzorgen van de juiste personeelsbezetting op de bouwplaats.

- Bewaken van de voortgang, het tempo, de efficiëntie en de kwaliteit van het project en deze zonodig bijsturen.

- Bijhouden van detailplanningen en tijdschema' s.

 

Kwantitatieve informatie:

De hoofduitvoerder geeft leiding aan 2 uitvoerders (direct) en ca. 100 CAO-medewerkers op de bouwplaats (indirect)

 

Aard. omvang en verantwoordelijkheid van de functie

- De hoofduitvoerder geeft leiding aan de uitvoering en legt verantwoordelijkheid af aan de Bedrijfsleider.

- De aard van de functie is uitvoerend, beslissend en adviserend.

- Relaties in de werk- en rapportagesfeer zijn:

                          - buiten de organisatie:            -neven-onderaannemers

                                                                       -(semi- )overheidsdiensten

                          - binnen de organisatie:           - Bedrijfsleider

                                                                       - Uitvoerders

- De functie heeft invloed op de volgende terreinen binnen de organisatie:

                          - productie

                          - kosten

                          - Arbo / Veiligheid

 

- De verantwoordelijkheden van de functionaris liggen in het uitvoeren van het werk binnen de daarvoor gestelde tijd en budgetten. Daarnaast dient de functionaris de veiligheid op het project te waarborgen.

 

- De functionaris is bevoegd tot het aannemen en ontslaan van bouwplaatsmedewerkers.

 

- De functionaris heeft de volgende tekenbevoegdheden:

                           - ontvangst leveranties

                           - afrekenstaten

                           - personeel

 

 Coördinatie van de technische installaties

 

Voortvloeiend uit de keuze van de opdrachtgever om diverse uitvoeringsopdrachten naast elkaar te verstrekken aan bouwkundig aannemer, gevelbouwer en installatie bedrijven dient er één partij te worden belast met de taak om de werkzaamheden van alle betrokken partijen te coördineren.

Teneinde de daaraan verbonden verantwoordelijkheden zo duidelijk mogelijk af te bakenen is daarbij onderscheid gemaakt tussen:

 

1. Coördinatie van het ontwerp

2. Coördinatie van de gegevensverstrekking

3. Coördinatie van de uitvoering

 

De coördinatie van het ontwerp behoorde tot de taak van Buro Valstar Simonis (adviseur voor technische installaties).

De coördinatie van de gegevensverstrekking en van de uitvoering is opgedragen aan Wilma Bouw.

 

Voor elk van de drie categorieën is omschreven wat deze coördinatie behelst.

 

Coördinatie van het ontwerp

 

- ruimtelijke inpassing van de installaties in het totale bouwkundig ontwerp.

- afstemming van bouwkundige uitgangspunten in relatie tot de installaties mbt warmte- en geluidsisolatie, brandweer-eisen etc.

- algemene afspraken met betrekking tot zonering van leidingtrace's.

- detaillering van knooppunten

- indeling van leidingschachten

 

Coördinatie van de gegevensverstrekking

 

Coördinatie leidingloop:

- relaties met uitvoeringsvolgorde en -tijdstip.

 

Uitwisselen van voorzieningen:

- sparingen en doorvoeringen

- opstortingen, trillingsdempers, afschermingen etc.

- voedingspunten voor electra, water, warmte etc.

- kabel- en leidingsleuven

- uitwerking details

 

Voortgangsbewaking:

- beslissingenschema's

- tekeningenschema's

- bemonstering en keuring van materialen

 

Overleg:

- coördinatievergadering (voorzitter)

- bouwvergadering (signaleert)

- werkoverleg

 

Voor bovenstaande onderdelen behoorde het tot de taak van Wilma Bouw om:

- te signaleren welke actie op welk moment door welke partij genomen dient te worden.

- te controleren of de voortgang voldoende is

- waar nodig ad-oc afstemming tussen partijen te initiëren en organiseren.

- regulier overleg te initiëren en voor te zitten

- te rapporteren in de bouwvergadering.

 

Teneinde eventuele discussies over de omvang van de coördinatietaak zoveel mogelijk te voorkomen is in de overeenkomst ook opgenomen wat NIET tot de verantwoordelijkheden van de coördinerende partij behoort:

 

- het ontwerp en/of de ontwerp-uitgangspunten.

- de technische en kwalitatieve uitwerking alsmede de controle daarop.

- de opdrachtverlening en financiële begeleiding van de installatiewerkzaamheden.

- het uitvoeren van werken, leveringen en/of diensten niet behorend tot de verplichtingen als omschreven in het bouwkundig bestek.

 

Met dit laatste punt werd beoogd af te schermen dat de uit de coördinatietaak, wat een inspanningsverplichting is, een daadwerkelijke productieverplichting zou kunnen voortvloeien. Daarmee zou de overeenkomst waarin het bouwkundige bestek voor Wilma Bouw de omvang van 'het werk' aangaf, kunnen worden ondergraven.

Dit punt is echter door de projectmanager niet geaccepteerd,

het is dan ook uit de overeenkomst geschrapt en vervangen door een brief.

 

Coördinatie van de uitvoering

 

De coördinatie taak diende plaats te vinden in nauw overleg met de bouwdirectie en haar adviseurs en hield onder meer het volgende in:

 

- Het vaststellen en voorzitten van de uitvoeringscoördinatie vergaderingen.

- Het verstrekken van de overallplanning aan de installatiebedrijven ten behoeve van het inpassen van de installatiewerkzaamheden, voordat de opdracht aan de installateurs is verstrekt.

- Het in ontvangst nemen, in de overallplanning verwerken van de door de installateurs opgestelde planningen van de installatiewerkzaamheden, zodat alle partijen met de resulterende overallplanning in kunnen stemmen.

- het bewaken en zonodig aanpassen van de planningen.

- het voorzitten van het uitvoeringsoverleg en het verzorgen van de verslaggeving daarvan.

- Het initiëren en afstemmen van detailplanningen van de installatiewerkzaamheden.

- Het signaleren en melden van eventuele consequenties in tijd als gevolg van installatiewijzigingen en/of te late gegevensverstrekking door derden.

- Het coördineren van logistieke activiteiten voor bouwen installaties op en rond de bouwplaats teneinde aan- en afloopverliezen te beperken en een effectieve werkwijze mogelijk te maken. Daartoe dient een terreinplan te worden gemaakt, waarop aan- en afvoerwegen, bouwkranen, bouwliften, opslagruimten en bouwketen zijn aangegeven.

- Het toezien op de naleving van de verplichtingen, voortkomende uit de ARBO-wetgeving.

- Het opstellen van heldere procedures voor:

                      -het houden van sparingen en aanbrengen van in te storten            

                        voorzieningen

                      - het maken van boorgaten en uitvoeren van freeswerk

                      - het melden van bouwfouten zoals:

                                               - vergeten voorzieningen

                                               - verkeerd aangebrachte voorzieningen

                                               - volgens foutieve tekeningen uitgevoerd

                                                 werk

 - te late gegevensverstrekking:

                      - voor reeds volgens de tekeningen uitgevoerd werk

                      - voor onderdelen die vertraging oplopen indien ze

                        volgens de nieuwe gegevens uitgevoerd moeten worden.

                      - voor tekeningen die nog niet de status 'gereed voor  

                        uitvoering hebben op het moment dat het werk 

                        uitgevoerd moet worden.

                      - het treffen van voorzieningen voor derden.

- het opstellen van sluitbrieven voor lichte scheidingswanden en verlaagde plafonds.

- het afstemmen van de aansluitingen op de Nutsvoorzieningen - het tijdig opstarten van opnames tbv de oplevering - het bewaken van de voortgang van het werk.

- het rapporteren in de bouwvergadering van die zaken de uitvoering betreffende.

 

De 'Uitvoeringscoördinatievergadering' was een vergadering op uitvoeringsniveau en waarin alleen de uitvoerende bedrijven permanent vertegenwoordigd waren. Bouwdirectie en/of architect werden hier op adhoc basis bij uitgenodigd.

 

De 'Coördinatievergadering' behandelde alle zaken de gegevensverstrekking, werkvoorbereiding en tekenwerk betreffende alsmede de knelpunten die in de 'uitvoeringscoördinatievergadering' niet konden worden opgelost.

In de coördinatievergadering waren, naast de uitvoerende bedrijven, ook de bouwdirectie, de architect en de adviseur installaties permanent vertegenwoordigt. In deze vergadering werd ook de stand van het werk, zowel in voorbereiding als in

de uitvoering, alsmede de geconstateerde knelpunten vastgesteld op basis waarvan in de bouwvergadering werd gerapporteerd. Beide vergaderingen vonden 2-wekelijks plaats.

 

Coördinatie van de gevel

 

Naast de coördinatie ten behoeve van de technische installaties is ook de coördinatie met betrekking tot de gevel aan Wilma Bouw opgedragen. In hoofdlijnen was de inhoud van de taak hier gelijk van inhoud als voor de installaties, zij het dat de demarcatie tussen beide bouwkundige activiteiten problematisch was.

Zowel de gevel als de overige bouwkundige werken waren opgenomen in één en hetzelfde bouwkundig bestek. Voor vele onderdelen waren daarbij de artikelen te benoemen welke tot het werk van de gevelbouwer behoorden, waar het echter de randgebieden betrof was dit niet eenduidig uit het bestek op te maken.

Daarop is door Wilma Bouw een set demarcatietekeningen gemaakt, een volledige set bestektekeningen waarop middels een rode lijn was aangegeven waar de prestatieverplichting van Wilma, op het raakvlak met de gevel, eindigde. Deze set is na de afronding van de overeenkomst bij een notaris gedeponeerd.

 

Gegevensverstrekking

 

Ten behoeve van de uitwisseling van gegevens als sparingen, doorvoeringen, in te storten onderdelen etc., zijn procedures opgesteld volgens welke de tekeningen de diverse disciplines moeten doorlopen teneinde tijdig beschikbaar te zijn voor de uitvoering.

 

Middels deze procedureschema's, waarin de verschillende activiteiten in de tijd gezet waren, kon het proces waarlangs een tekening tot stand komt, worden bewaakt zodat vroegtijdig kon worden gesignaleerd of een bepaald gegeven wel of niet tijdig beschikbaar zou zijn.

 

Het proces is gecompliceerd en langdurig.

Teneinde plaats en afmeting van een sparing te kunnen vaststellen dient het installatie bedrijf leidingtracee's en -afmetingen met redelijke nauwkeurigheid te kunnen vaststellen.

Om dit te kunnen doen heeft hij informatie nodig die op bouwkundige tekeningen door de architect dient te worden aangeleverd.

Ook de constructeur heeft definitieve bouwkundige tekeningen nodig om de beton constructies definitief te kunnen berekenen en vorm te geven.

De installatie bedrijven hebben die betontekeningen vervolgens weer nodig om de sparingen op te kunnen intekenen die ten slotte door de constructeur nog eens op constructieve gronden worden gecontroleerd, waarna de bouwkundig aannemer vervolgens de uitvoering van het werk kan gaan voorbereiden.

 

Al met al een tijdrovende procedure, die moeilijk ingekort kan worden omdat vele activiteiten volgorde lijk dienen plaats te vinden. De termijn, benodigd om volgens de voorgelegde procedure, een sparingstekening te maken, bedraagt 64 (werk)dagen ofwel 3 maanden!

 

Gezien het feit dat dit project, althans voor de aannemers, nagenoeg zonder voorbereidingstijd is gestart, is de tijdige verstrekking van gegevens vanaf het begin een probleem ge- weest. Teneinde de beschikbare beslissings- en tekencapaciteit bij de architect zo efficiënt mogelijk te benutten is de informatie die de werktekeningen (plattegronden en daalVan afgeleide informatie zoals doorsneden, details etc,) dienden te bevatten, in twee fasen verdeeld.

 

De eerste fase diende voor:

- het toetsen van door de bouwkundig aannemer van de constructietekeningen en het voorbereiden van de inkoop tbv de ruwe en fijne afbouw.

- het maken van werktekeningen tbv de diverse installaties en het op basis daarvan verstrekken van de bouwkundige voorzieningen

- het uitvoeren van de primaire installaties

 

Daartoe dienden de werktekeningen in de eerste fase definitieve informatie te bevatten inzake:

 

- Ruimtelijke indeling met maatvoering

- Constructieve elementen

- Niet-constructieve ruimte scheidingen

                          - Wel/geen afwerking (indien geen verlaagde plafonds)

                          - Wel/niet brandscheidend

- Plafonds

                          - Wel/niet verlaagd

                          - Hoogte

                          - Wel/niet uitneembaar

- Vloeren:

                          - Wel/niet verhoogd

- Vaste inrichting:

                          - In principe met globale plaatsaanduiding.

                            Indien de ruimte eronder geen verlaagd plafond heeft

                            is  exacte plaatsaanduiding vereist.

- Tevens dienden wijzigingen van de installaties t.o.v. het bestek bekend te zijn.

 

De tweede fase diende voor:

- het uitvoeren van ruwe en fijne afbouwwerkzaamheden

- het uitvoeren van de secundaire installaties en de bijbehorende vaste inrichtingen

 

In fase 2 dienden de tekeningen uiteindelijk gecompleteerd ,te worden met definitieve informatie inzake:

 

- Niet-constructieve ruimtescheidingen

                           - materiaal

                           - wel/geen openingen

                           - draairichting van deuren / ramen etc.

                           - afwerking

- Plafonds

                           - indeling

- Vaste inrichting

                           - sanitair (sanitairboek)

                           - zonwering (ruimte-indeling, schakeling)

                           - keukens

                           - balies, kasten etc.

                           - hefplateau' s

                           - verlichting (armaturenboek)

                           - overig

- Losse inrichting

 

Teneinde toch nog optredende problemen met de verstrekking van gegevens in fase 1 op te lossen, is hiervoor een extra fase, fase 1/2 ingevoerd.

 

Op basis van de in die fase beschikbaar te stellen gegevens dienden de werktekeningen gemaakt te kunnen worden waarvan de sparingen en overige bouwkundige voorzieningen zouden kunnen worden afgeleid.

 

Daartoe dienden de werktekeningen in de fase 1/2 definitieve informatie te bevatten inzake:

 

- Ruimtelijke indeling met maatvoering en afwerking van vaste (metselwerk) wanden cq brandscheidingen

- Constructieve elementen

- Plafonds

                     - Zone's met verlaagde plafonds incl.hoogte

                     - Zone's met vaste (niet-uitneembare) plafonds

- Vaste inrichting voor zover relevant voor de installaties:

- Wijzigingen van de installaties tov het bestek indien deze van belang zijn voor de sparingsopgave.

 

Gezien bovenomschreven 'kunstgrepen' om 'tijdig' de benodigde informatie beschikbaar te krijgen om aan de contractueel overeengekomen opleveringstermijn te kunnen voldoen, blijkt duidelijk dat het bewaken van het proces van gegevensverstrekking nog in de kinderschoenen staat, ook voor wat betreft de juridische consequenties die daaruit voortvloeien. De prestatieverplichtingen die het uitvoerend bouwbedrijf worden opgelegd worden steeds stringenter voorgeschreven, met steeds ernstiger consequenties indien de taak niet of niet tijdig wordt gerealiseerd.

De integraal aan dat proces voorafgaande gegevensverstrekking, is in dat "kader veelal te vrijblijvend en onvoldoende beheerst. Met name geldt dit voor de status die aan informatie kan worden gegeven wanneer die informatie later nog één of (veel) meer keren wordt gewijzigd.